فرانک امیری

مدیر موسسه بلندای هنر میهن
اساتید بخش کودکمائده آریافر

منصوره وزیرنژاد

فرانک امیری

هادی افشار

مائده حسین زاده

معصومه نوروزی

 
 اساتید بخش بزرگسال و نوجوان

فرانک امیری

گیتا داوودی
مسعود همتی